Referat fra generalforsamling 13. marts kl. 19.

Dagsorden:

1.     Valg af dirigent
2.     Bestyrelsens beretning
3.     Fremlæggelse af revideret regnskab
4.     Behandling af indkomne forslag
5.     Fremlæggelse af regnskab og godkendelse af budget og herunder fastsættelse af kontingent for 2025
6.     Valg af medlemmer til bestyrelse og supplering af de allerede af Viby Fællesråd samt Viby, Ravnsbjerg og Fredens sogne udpegede medlemmer. Udpeget er Hans Peter Mehlsen (VF), H.C. Feindor-Christensen (VS), Christian Tuemand (RS) og forventeligt Annie Borchmann (FS). På valg er Mariann Vinding (modtager genvalg) og et yderligere medlem skal vælges.
7.     Valg af suppleanter. På valg er 1. suppleant Louise Okon Willie, 2. suppleant Sanne Hindberg.
8.     Valg af revisor og revisorsuppleant. På valg er Niels Snare og suppleant.
9.     Eventuelt. 

Ad. 1 – Valg af dirigent:
Formanden bød de fremmødte medlemmer velkommen til generalforsamlingen og foreslog Lene Hansen som dirigent.
Lene Hansen blev valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
Ad. 2 – Bestyrelsens beretning:
Den aflagte beretning angår alene sidste halvdel af år 2023, idet foreningen har ændret sit aktivitets- og regnskabsår til at følge kalenderåret.
I det forløbne halve år har bestyrelsens afholdt 3 formelle bestyrelsesmøder og en række andre individuelle møder – herunder projekteringsmøder med arkitekter og ingeniører. Disse møder har overvejende omhandlet hændelser vedrørende:·       Ejendommen – ude og inde
·       Totalrenoverings projektets stade
·       Driftsøkonomi – bl.a. fremskaffelse af penge til drift
·       Foreningens organisering – specielt vedrørende styringen af foreningens driftsaktiviteter samt tilbud til medlemmer og ”gæster”.
I forbindelse med ejendommens grundareal mødte positive og engagerede medlemmer op i stort tal sidste efterår og var behjælpelige med at få den gamle præstegårdshave og andre udearealer renset, ryddet og pyntet. Vi takker og håber på stor velvilje fra haveteamet når tiden er inde til en fornyet indsats.
I forhold til ejendommen som bygning, blev det hurtigt bestyrelsens mål at få etableret et stort og brugbart lokale i huset i forhold til afholdelse af koncerter, fester og andre arrangementer. Ikke mindst så foreningens medlemmer kunne mærke, at Viby har fået et Kultur- og forsamlingshus. De to stuer blev sammenlagt til et rum, dele af gulvet udskiftet, forbedring af belysning m.v., og ikke mindst har vi nydt godt af at have en dygtig maler (Niels) i medlemskredsen - næsten hele stueetagen er nu malet. Nødvendigt grej, service, lamper m.v. er venligst stillet til rådighed af Genbrugsen. Yderligere er der anskaffet noget basalt udstyr, bl.a. lydudstyr, og professionelle højtalere og mikrofoner. Denne investering har kunnet realiseres gennem et værdifuldt bidrag fra Sparekassen Danmark fonden Hobro. – Vi mangler dog stadig en del før end vi kan tilbyde et fuldstændigt lydanlæg og ordentlig belysning til scenen.

P.t. er vi godt i gang med den krævede brandsikring af huset, og vores sponsor Høgh & Søndberg A/S har leveret en del branddøre m.v. og i har betalt for at få lukket 1. sal af med branddøre.
Selvom huset er gjort funktionsdueligt, er det fortsat målet at få alt totalrenoveret. Vi ønsker at etablere et hus med en stor og veldimensioneret sal, der kan bruges til fester, arrangementer og koncerter, ligesom øvrige rum, installationer og faciliteter skal bringes op til nutidig standard og gerne bæredygtigt.
EXNER Arkitektur har arbejdet på projektet, og i løbet af foråret forventer vi at kunne præsentere et skitseprojekt. Bl.a. arbejder vi for en mindre arealudvidelse mod Vest/Viby Torv, hvilket ser ud til at været muligt med dygtig hjælp fra Åkjær Landinspektører. Formanden nævnte også, at vores ingeniører fra Tri Consult A/S i Viby har været en meget stor støtte i de indledende arbejder med projektet og på det nærmeste omkostningsfrit. Det har firmaet ment som en håndsrækning i en økonomiske svær tid.
Økonomisk er vi kommet godt fra start efter foreningens etablering i forhold til de fornødne likvider til køb af ejendommen, hvilket bl.a. skyldes hjælp fra sponsorer og Viby Sogns velvilje. I sidste halvår 2023 fik vi støtte af Sognestøtte (Genbrugsen), Sparekassen Danmark fonden Hobro, Estate 1927 og Viby Fællesråd. Det medførte, at vi kunne skaffe basislydanlæg, storskærms-TV og har penge til køb af 10 indendørs caféborde.
For at holde foreningen ”flydende”, skal der årligt findes 75.000 – 90.000 kr. til faste driftsudgifter, og derfor er det betryggende, at medlemstallet er pænt højt og stigende, men flere medlemmer vil dog lune økonomien. En god indtægt til driften er udlejning af vores lokaler til fester, møder m.v. I det forløbne halvår har vi haft 9  udlejninger, og i dette forår er der indgået aftale om 13 udlejninger.
Bestyrelsen har en forventning om, at det kommende medlemsmøde vil kunne udbygge kredsen af aktive frivillige i teams med egne ansvarsområder – f.eks. koncertafviklinger, scene-lyd og lys-teknik, ejendommens bygningsvedligeholdelse, ejendommens have- og terræn, ikke koncertrelaterede arrangementer, PR. sociale medier og markedsføring samt sponsorsøgning.
Slutteligt omtalte formanden, at der var igangsat en brætspilsaften og en strikkecafé – begge 1 gang månedligt og i forlængelse af det kommende medlemsmøde forventes flere initiativer igangsat.
Beretningen blev enstemmigt godkendt.
Ad. 4 – Indkomne forslag: Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingen.
Ad. 5 – Fremlæggelse af regnskab og godkendelse af budget og herunder fastsættelse af kontingent:
Kassereren gennemgik foreningens reviderede regnskab for perioden 1. juli 2023 – 31. december 2023.
Regnskabet udviste indtægter på 107.805,64 kr. og udgifter på 285.493,46. kr. Kasseren oplyste, at de store udgifter bl.a. skyldtes delbetaling til arkitekter for projektforslag samt nødvendige arbejder fra landinspektører i forhold til projektering.
Pr. 31. december 2023 er foreningens aktiver og passiver i balance med 1.221.772,12 kr.
Regnskabet blev godkendt.
Herefter forelagde kassereren et revideret budget for 2024. Budgettet udviser et underskud på 66.000 kr. i forhold til arrangementer og i forhold til driften et underskud på 59.900 kr. – et samlet resultat på -125.900 kr. Budgettet blev vedtaget.

Der kom et forslag fra salen om at opdele budgettets udgifter i kategorier: Investeringer og drift, hvilket blev tiltrådt.
Bestyrelsen foreslog, at kontingentet for 2025 blev hævet til 150 kr. årligt pr. medlem. Forslaget blev vedtaget.
Ad. 6 – Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Fredens Sogns hidtidige medlem af bestyrelsen har ønsket at udtræde, og sognet har derfor udpeget foreningens kasserer Annie Borchmann som kasserer.
Mariann Vinding blev genvalgt og bestyrelsen foreslog bestyrelsen udvidet med yderligere et medlem udover at der skulle vælges i stedet for Annie Borchmann som fremover er udpeget. Bestyrelsen forslog valg af Niels Snare og Louise Okon Willie. De blev begge valgt.
Ad. 7 – Valg af suppleanter:
Keld Vestergaard og Kim Homann blev valgt som hhv 1. og 2. suppleant.
Ad. 8 – Valg af revisor og revisorsuppleant:
Britta Andersen blev valgt som revisor og Fenja Søndergaard som revisorsuppleant.
Ad. 9 – Eventuelt: Intet at referere. 

Mariann Vinding
Referent