Referat fra ordinær generalforsamling i Kulturhus Viby C den 17. august 2023

Foreningens formand Hans-Christian Feindor-Christensen bød den fremmødte forsamling på 51 medlemmer velkommen til generalforsamlingen.
Dagsorden:

 • Valg af dirigent
 • Bestyrelsens beretning
 • Fremlæggelse af revideret regnskab
 • Bestyrelsens forslag om ændring af regnskabsåret og kontingent året pr. 1. jan. 2024 til fremdeles at gælde for kalenderåret
 • Behandling af indkomne forslag fra medlemmer
 • Godkendelse af budget fra 1. juli 2023 til 31. dec. 2023 samt budget fra 1. januar 2024 til 31. december 2024, herunder godkendelse af årskontingent 2024 samt godtgørelse for kasserer og formands telefonomkostninger o.l.
 • Valg af medlemmer til bestyrelsen ud over de 4 permanente medlemmer repræsenterende de 3 kirkesogne i Ravnsbjerg, Viby og Fredens samt for Viby Fællesråd. Medlemmer ud over de permanente bestyrelsesmedlemmer er pt.:
  • Annie Borchmann, vores kasserer, er ikke på valg
  • Mariann Vinding, er ikke på valg  Valg af 2 suppleanter; for et år
 • Valg af revisor
 • Valg af revisorsuppleant
 • Eventuelt
Valg af dirigent:
Camilla Fabricius blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

Bestyrelsens beretning:
Formanden indledte beretningen med et oprids af, hvad der i forlængelse af stiftelsen er og har været bestyrelsens hovedmål:
Fase 1:             at erhverve den historiske præstegård Kirkestien 1, Viby J
      at etablere og engagere en så stor medlemskreds som muligt
      at indsamle penge til såvel køb af ejendommen som til driftsudgifter og        skitseprojektering af huset.
Fase 2:             totalrenovering – Projekteringsforløbet:
      at skabe betingelser for aktiv brug af ejendommen i perioden inden der er skaffet       finansiering
Fase 3:             den endelige istandsættelse og ombygning af ejendommen. – Totalrenoveringsforløbet
Ved hjælp af 11 sponsorers økonomiske tilskud, er det lykkes at købe ejendommen med overtagelse pr. 1. november 2022. Viby Sogn var sælger og havde dermed en interesse i, at Viby sognegårds naboejendom ikke endte med et for sognet uforeneligt formål, hvilket var og er i god samklang med Aarhus Kommunes planer for området syd for Skanderborgvej ved Viby Torv. Som sådan er såvel sogn som kommune særdeles tilfreds med, at den store historiske præstegård nu er blevet til et Forsamlings- og kulturhus. Vi er vores 11”købs-sponsorer” yderst taknemmelige.
Siden det tidlige forår har bestyrelsen arbejdet ihærdigt for at skabe interesse for foreningens hensigter og har koncentreret os om at få tilslutning fra lokalsamfundet ved at søge at få så mange medlemmer som muligt og også så mange følgere som muligt på Facebook. Det synes vi er lykkedes desuagtet, at det ville være en del nemmere at få folk til at melde sig ind i en forening med et udbud af arrangementer og lokaler som kan bruges til selskaber g møder. Så vidt er vi imidlertid til efteråret.
Det har krævet en betydelig indsats at forsøge at skaffe penge til virkeliggørelse af vores planer. Som nævnt hjalp lokale sponsorer os med pengene til udbetaling og omkostninger ved købet af ejendommen til 1 mio. kr. Navne på ”købs-sponsorerne” ses på vores hjemmeside.
Vi ved fra tilbud fra arkitekt og ingeniør, at der skal skaffes finansiering på omkring kr. 320.000,00 til betaling for nødvendigt projektgrundlag og en lødig kalkulation af prisen på selve totalrenoveringen. P.t. har vi en grov kalkulation, der når til ca. 20 mio. kr. for renovering og lille tilbygning.
Et led i vores søgning efter indtægter var vores Crowdfunding, som efter et omfattende arbejde og et al for omfattende bureaukrati gav os ca. 43.000 kr.
Vi har søgt flere fonde om hjælp til finansiering af projektomkostningerne, og det er der kommet en del af det nødvendige grundlag ud af, men vi er ikke i mål.
I forbindelse med fondssøgningen har vi uden held været omkring et par af byens store fonde. Men vi prøver igen, og vi tror, at en afholdt generalforsamling, et fint regnskab, mange medlemmer og FB-følgere vil være en mulig løftestang.
Endelig vil vi fremhæve, at medlemskontingenterne efterhånden giver en mærkbar indtægt. Derfor opfordrer vi til, at alle vi som er medlemmer, opfordrer venner og bekendte til at melde sig ind i foreningen. Så husk at dele på FB og tilføj et godt argument.
Et mål for kontingentbetalinger og faste årssponsorbidrag er, at det dækker vores faste udgifter på ca. 80.000 kr.
Vi kunne ønske at flere lokale virksomheder ville lade sig inspirere af Brdr. Schmidts Vinhandel i Viby Centeret. De sørgede for en indtægt til foreningen på ca. 16.000 kr., som var følgen af en vinsmagning i Kulturhuset med omkring 75 deltagere. Der var mange slags god vin og i rigelige mængder. Vinen var for brødrene Schmidts regning, og vi er bare yderst taknemmelige og kan kun opfordre vores medlemmer og følgere til at handle hos en så loyal bidragyder.
KULTURHUSET VIBY C:
Kulturhuset har - ud over i kraft af gode folk - kunnet tilbyde arrangementer der viser, at vi eksisterer.
Tidligere borgmester Fl. Knudsen kom den 13. marts og underholdt med fortællinger om sin tid som Vibydreng. Det foregik i sognegården, og der kom mange for at høre Flemming Knudsen fortælle. Vi er ham taknemmelig. – En anden meget god støtte for Kulturhuset, Camilla Fabricius, kom og holdt grundlovstale. Det var på en god dag, som også viste at vores store have kan blive et stort aktiv fremover. Tak Camilla. Ved samme lejlighed spillede vores ”husband” Buffy Band, bestående af Karin og Flemming, som har lovet at optræde gratis hos os imod, at de kan bruge huset til øvelokale. Dejligt at have musik i huset – og smuk sang.
Ejendommen, som den står, kan bruges, hvis vi sørger for bl.a. ændringer ved indretningen ogomgivelserne. Som første ”forskønnelseshandling”, tog vi fat på at få malet væggene i de to stuer, som nu er vores sal. Her fik vi maling m.v. fra Bauhaus og frivillige fra Sydbyens Socialdemokratiske seniorafdeling stod for det frivillige arbejde, hvilket vi er meget taknemmelige for.
Haven bag huset fik også en grundig overhaling ved hjælp af mange frivillige hænder. Der blev fældet vildtvoksende træer og buske, en fiskedam blev fyldt op osv. Mange læs blev kørt bort. Tak til alle frivillige medlemmer. Vi glædede os over 2-3 gode, muntre og nyttige havedage.
Indendørs er der også sket en hel del. Entreprenøren Høgh & Sønberg A/S leverede branddøre, og Ingeniørfirmaet Tri-Consult AS leverede de ingeniørmæssige beregninger i forbindelse med fjernelse af væggen mellem de to stuer og i øvrigt et brandplan-projekt. Vi er taknemmelige for de to firmaers hjælp og engagement.
I de seneste dage har nogle gode frivillige hænder fået lagt et nyt klik-gulv i stuen, hvor der tidligere var et trist og snavset tæppe.
Der er naturligvis en del der mangler før vi kan sige, at vi har en sal med det nødvendige indhold. Der mangler bedre elinstallation, scenelys, PA-udstyr, styr på brandsikringen m.v., MEN, nu har vi en sal, hvor ca. 80 personer kan sidde og høre koncert og foredrag m.v.
Det betyder, at vi planlægger at starte et arrangements forløb fra ca. 1. oktober. Vi har fået ca. 32.000 af Aarhus kommunes lokaludviklingspulje til bl.a. scenelys, lydanlæg o.l. Det rækker ikke helt, for vii skal bruge min. det dobbelt, hvis vi skal eje tingene.
Skåde sogn har doneret deres brugte møbler: ca. 100 stole og et passende antal borde. Møblerne er hentet. De er lidt tunge, men det klarer vi nok.
PR-mæssigt, vil vi også nævne, at Laser Tryk.dk leverede os 4000 flyers uden beregning. Firmaets direktør er ”gammel Vibydreng”. Flot!
Formanden sluttede sin beretning med en tak til bestyrelsen for en stor og nyttig indsats. F.eks. er der ydet en omfattende indsats med hjemmeside, medlemskartotek, regnskab, nyhedsopslag, ejendomskøbet, byggeri, fondssøgning, sponsorer, organisering og mange praktiske ting. Vi har brugt mange timer på, at få ideen om et markant samlingssted i Vibys Centrum ”rendt i gang”, og vores drivkraft er især den meget positive modtagelse ideen om et Kulturhus i Viby har fået af lokalbefolkningen.
I forlængelse af formandens beretning fremkom der forskellige spørgsmål samt ros og forslag til bestyrelsen – bl.a.:
·       Hvordan kan man deltage og bidrage?
·       Spørgsmål til pris på ca. 20 mio. kr. og planer for udbygning
·       Gennemsigtighed – bl.a. hvordan aktiviteter bliver til
·       Ønske om en gennemgang af husets muligheder og hvad det allerede kan
·       Vigtigheden af at huset bliver for så mange som muligt – også for unge mennesker. Alle skal kunne være med.
·       Arrangementer i haven med huset som omdrejning for catering.
Formanden takkede for interessen og replicerede på de stillede spørgsmål – bl.a. at huset af brandtekniske årsager først kan bruges fuld ud efter ombygning.
Yderligere at bestyrelsen ser på tiltag i efteråret, hvor medlemmer kan byde ind med forslag til husets anvendelse og aktivitetsniveau.
Bestyrelsen præsenterer sidst på efteråret og i samarbejde med aktivitets-og musikudvalget et for program for 2024.
Dirigenten opsummerede kommentarerne og takkede for spørgsmål og svar på den aflagte beretning og konkluderede, at bestyrelsen havde fået i opdrag at skabe struktur på det fremtidige arbejde og gennemsigtighed på foreningens udvalgsstruktur og vedtægter m.h.p. at flest muligt kan deltage i arbejdet.
Beretningen blev vedtaget.

Fremlæggelse af revideret regnskab.
Kassereren fremlagde det reviderede regnskab som blev godkendt.

Bestyrelsens forslag om ændring af regnskabsåret og kontingentåret pr. 1. jan. 2024 til fremdeles at gælde for kalenderåret.
Forsamlingen godkendte en ændring af regnskabs- og kontingentåret til 1. januar. Vedtægterne rettes til.

Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag fra medlemmerne.

Godkendelse af budget fra 1. juli 2023 til 31. dec. 2023 samt budget fra 1. januar 2024 til 31. december 2024, herunder godkendelse af årskontingent 2024 samt godtgørelse for kasserer og formands telefonomkostninger o.l.
De fremlagte budgetter blev godkendte med den tilføjelse for budget 2024, at lejeindtægter for 2024 tilføjes. Årskontingent fastholdes til kr. 100 for personer og kr. 500 for firmaer i 2024.

Valg til bestyrelsen
Dirigenten redegjorde for bestyrelsens sammensætning jfr. vedtægterne:
Ud over de 4 permanente medlemmer der repræsenterer de 3 kirkesogne i Ravnsbjerg, Viby og Fredens sogn samt Viby Fællesråd har bestyrelsen 2 valgte medlemmer:
·       Annie Borchmann, som er kasserer, er ikke på valg
·       Mariann Vinding, er ikke på valg.
Der var spørgsmål omkring de nedsatte udvalg og udpegning hertil, idet flere gerne ville bidrage. Og der blev redegjort for de 2 nedsatte udvalg:
·       Aktivitetsudvalg og Musikudvalg:
På spørgsmål om hvad der var brug for hjælp til, oplyste formanden, at der p.t. er behov for hjælp ti:
·       IT og hjemmeside
·       Kommunikation på bl.a. Facebook og hjemmeside samt opbygning af hjemmeside.
Valg af 2 suppleanter for 1 år:
Louise Okon Wille valgt som 1. suppleant
Sanne Hindberg valgt som 2. suppleant.
Det blev besluttet at suppleanter kan deltage i bestyrelsens møder som observatører.

Valg af revisor:
Niels Snare blev valgt som revisor.

Valg af revisorsuppleant:
Camilla Fabricius

Eventuelt:
Forslag om at der på næste generalforsamling afholdes en pause i forlængelse af beretningen.

Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

Mariann Vinding – referent