Generalforsamling den 13. marts kl. 19

På generalforsamlingen i 2023 blev det besluttet, at foreningen fremover regnskabsmæssigt følger kalenderåret. Derfor er denne generalforsamling allerede et halvt år efter.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling i henh. til vedtægterne: 

  • Valg af dirigent
  • Bestyrelsens beretning
  • Fremlæggelse af revideret regnskab - se her..
  • Behandling af indkomne forslag
  • Fremlæggelse og godkendelse af budget og herunder fastsættelse af kontingent.
  • Valg af medlemmer til bestyrelse til supplering af de allerede af Viby Fællesråd samt Viby, Ravnsbjerg og Fredens sogneudpegede medlemmer. Udpeget er Hans Peter Mehlsen (VF), H. C. Feindor-Christensen (VS), Christian Tuemand (RS) og forventeligt Annie Borchmann (FS). På valg er Mariann Vinding (modtager genvalg), et medlem yderligere skal vælges.
  • Valg af suppleanter. På valg er 1. suppleant Louise Okon Willie, 2. suppleant Sanne Hindberg.
  • Valg af revisor og revisorsuppleant. På valg er Niels Snare og suppleant
  • Eventuelt

Der serveres kaffe, vand og øl og af hensyn til den praktiske afvikling af generalforsamlingen,
bedes du tilmelde dig på mail kulturhusetviby@gmail.com.

Vel mødt.

Bestyrelsen